Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. We maken helder welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. We leggen u ook uit hoe u uw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. We vinden het belangrijk dat u hier goed van op de hoogte bent en raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Privacyverklaring Melis Bloemsma Fonds
Het Melis Bloemsma Fonds is een stichting zonder winstoogmerk, bij wie alle inwoners van de gemeente Stadskanaal een aanvraag kunnen doen voor een noodzakelijk goed waar zij zelf de financiele middelen niet voor hebben. Via onze website kunt u een aanvraag bij ons indienen. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd.
Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij op het moment dat wij u om uw persoonsgegevens vragen en via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wanneer wij meer vragen dan noodzakelijk is, doen wij dat alleen met uw expliciete toestemming. We leggen in dat geval helder uit waarom we deze aanvullende gegevens vragen;
 • u eerst om uitdrukkelijke toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om uw aanvraag te behandelen en nooit zonder uw toestemming;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het doen van een aanvraag bij het Melis Bloemsma Fonds wordt gevraagd naar bepaalde gegevens die nodig zijn voor het in behandeling nemen en beoordelen van uw aanvraag.
Wij verwerken alleen gegevens die u aan ons zelf verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • naam
 • geboortedatum
 • adres
 • woonplaats
 • e-mailadres
 • telefoonnummer

Doeleinden
Wij verwerken bovenstaande gegevens alleen voor het in behandeling nemen en beoordelen van de aanvraag die u bij het Melis Bloemsma Fonds doet. Zo vragen wij uw mailadres en telefoonnummer om u te kunnen bellen en mailen om bijvoorbeeld een afspraak te maken voor een huisbezoek.

Verstrekking aan derden
Wij geven de door u verstrekte gegevens alleen door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de behandeling van en het besluiten over uw aanvraag. Wij geven de door u verstrekte gegevens niet aan derde partijen zonder uw toestemming.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens alleen aan andere partijen verstrekken, wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Beveiligen
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens; dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Bewaren
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren een standaard-bewaartermijn van 3 jaar. Dat wil zeggen dat wij uw gegevens 3 jaar nadat u een aanvraag bij ons heeft gedaan zullen verwijderen.

Minderjarigen
Als u 16 jaar of jonger bent, mag u uitsluitend onder toezicht van uw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden dan waarvoor u ze heeft afgegeven.
Het is aan te raden deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van wijzigingen.

Cookies
Het Melis Bloemsma Fonds gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Inzage, correctie, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het Melis Bloemsma Fonds.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie etc. sturen naar: melisbloemsmafonds@gmail.com.

Identificatie
Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, u adequaat te identificeren door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto af te schermen. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.Ook wanneer u uw aanvraag telefonisch indient, zullen we u aan de hand van de bij ons bekende gegevens moeten kunnen identificeren voordat wij uw verzoek in behandeling zullen nemen.
Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, wijzigen en/of verwijderen bij ons indient, zorgen wij ervoor dat uw verzoek binnen 4 weken is afgehandeld. Lukt het ons niet om het binnen deze periode af te handelen, dan zullen we u daarvan op de hoogte brengen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding
Deze privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via:
E-mail: melisbloemsafonds@gmail.com
Telefoon: 06-12307491
Post: Vinkenhof 4, 9502 TA Stadskanaal